Wednesday, February 15, 2012

Me by Deveraux


I Like schooL But
I dont Like reading

I Like Homework
but I dont LIKE WORKING

I LIKE SWIMMING
BUT I DONT LIKE PLAYING

I LIKE Running
But I dont Like stopping

I like throwing
But I dont Like catching

No comments: